forward genetics

  • Real-time resolution of point mutations that cause phenovariance in mice
    Tao Wang, Xiaowei Zhan, Chun-Hui Bu, Stephen Lyon, David Pratt, Sara Hildebrand, Jin Huk Choi, Zhao Zhang, Ming Zeng, Kuan-wen Wang, Emre Turer, Zhe Chen, Duanwu Zhang, Tao Yue, Ying Wang, Hexin Shi, Jianhui Wang, Lei Sun, Jeff SoRelle, William McAlpine, Noelle Hutchins, Xiaoming Zhan, Maggy Fina, Rochelle Gobert, Jiexia Quan, McKensie Kreutzer, Stephanie Arnett, Kimberly Hawkins, Ashley Leach, Christopher Tate, Chad Daniel, Carlos Reyna, Lauren Prince, Sheila Davis, Joel Purrington, Rick Bearden, Jennifer Weatherly, Danielle White, Jamie Russell, Qihua Sun, Miao Tang, Xiaohong Li, Lindsay Scott, Eva Marie Y. Moresco, Gerald M. McInerney, Gunilla B. Karlsson Hedestam, Yang Xie, and Bruce Beutler