genome expansion

  • Open Access
    Whole-genome sequencing of cultivated and wild peppers provides insights into Capsicum domestication and specialization
    • From the Cover
    Cheng Qin, Changshui Yu, Yaou Shen, Xiaodong Fang, Lang Chen, Jiumeng Min, Jiaowen Cheng, Shancen Zhao, Meng Xu, Yong Luo, Yulan Yang, Zhiming Wu, Likai Mao, Haiyang Wu, Changying Ling-Hu, Huangkai Zhou, Haijian Lin, Sandra González-Morales, Diana L. Trejo-Saavedra, Hao Tian, Xin Tang, Maojun Zhao, Zhiyong Huang, Anwei Zhou, Xiaoming Yao, Junjie Cui, Wenqi Li, Zhe Chen, Yongqiang Feng, Yongchao Niu, Shimin Bi, Xiuwei Yang, Weipeng Li, Huimin Cai, Xirong Luo, Salvador Montes-Hernández, Marco A. Leyva-González, Zhiqiang Xiong, Xiujing He, Lijun Bai, Shu Tan, Xiangqun Tang, Dan Liu, Jinwen Liu, Shangxing Zhang, Maoshan Chen, Lu Zhang, Li Zhang, Yinchao Zhang, Weiqin Liao, Yan Zhang, Min Wang, Xiaodan Lv, Bo Wen, Hongjun Liu, Hemi Luan, Yonggang Zhang, Shuang Yang, Xiaodian Wang, Jiaohui Xu, Xueqin Li, Shuaicheng Li, Junyi Wang, Alain Palloix, Paul W. Bosland, Yingrui Li, Anders Krogh, Rafael F. Rivera-Bustamante, Luis Herrera-Estrella, Ye Yin, Jiping Yu, Kailin Hu, and Zhiming Zhang

    See companion article: