hyperexcitotoxicity

  • Open Access
    Na, K-ATPase α3 is a death target of Alzheimer patient amyloid-β assembly
    Takayuki Ohnishi, Masako Yanazawa, Tomoya Sasahara, Yasuki Kitamura, Hidekazu Hiroaki, Yugo Fukazawa, Isao Kii, Takashi Nishiyama, Akiyoshi Kakita, Hiroyuki Takeda, Akihide Takeuchi, Yoshie Arai, Akane Ito, Hitomi Komura, Hajime Hirao, Kaori Satomura, Masafumi Inoue, Shin-ichi Muramatsu, Ko Matsui, Mari Tada, Michio Sato, Eri Saijo, Yoshiki Shigemitsu, Satoko Sakai, Yoshitaka Umetsu, Natsuko Goda, Naomi Takino, Hitoshi Takahashi, Masatoshi Hagiwara, Tatsuya Sawasaki, Genji Iwasaki, Yu Nakamura, Yo-ichi Nabeshima, David B. Teplow, and Minako Hoshi