metagenomics

  • Symbiotic gut microbes modulate human metabolic phenotypes
    Min Li, Baohong Wang, Menghui Zhang, Mattias Rantalainen, Shengyue Wang, Haokui Zhou, Yan Zhang, Jian Shen, Xiaoyan Pang, Meiling Zhang, Hua Wei, Yu Chen, Haifeng Lu, Jian Zuo, Mingming Su, Yunping Qiu, Wei Jia, Chaoni Xiao, Leon M. Smith, Shengli Yang, Elaine Holmes, Huiru Tang, Guoping Zhao, Jeremy K. Nicholson, Lanjuan Li, and Liping Zhao

Pages