REST-meta-MDD

  • Open Access
    Reduced default mode network functional connectivity in patients with recurrent major depressive disorder
    Chao-Gan Yan, Xiao Chen, Le Li, Francisco Xavier Castellanos, Tong-Jian Bai, Qi-Jing Bo, Jun Cao, Guan-Mao Chen, Ning-Xuan Chen, Wei Chen, Chang Cheng, Yu-Qi Cheng, Xi-Long Cui, Jia Duan, Yi-Ru Fang, Qi-Yong Gong, Wen-Bin Guo, Zheng-Hua Hou, Lan Hu, Li Kuang, Feng Li, Kai-Ming Li, Tao Li, Yan-Song Liu, Zhe-Ning Liu, Yi-Cheng Long, Qing-Hua Luo, Hua-Qing Meng, Dai-Hui Peng, Hai-Tang Qiu, Jiang Qiu, Yue-Di Shen, Yu-Shu Shi, Chuan-Yue Wang, Fei Wang, Kai Wang, Li Wang, Xiang Wang, Ying Wang, Xiao-Ping Wu, Xin-Ran Wu, Chun-Ming Xie, Guang-Rong Xie, Hai-Yan Xie, Peng Xie, Xiu-Feng Xu, Hong Yang, Jian Yang, Jia-Shu Yao, Shu-Qiao Yao, Ying-Ying Yin, Yong-Gui Yuan, Ai-Xia Zhang, Hong Zhang, Ke-Rang Zhang, Lei Zhang, Zhi-Jun Zhang, Ru-Bai Zhou, Yi-Ting Zhou, Jun-Juan Zhu, Chao-Jie Zou, Tian-Mei Si, Xi-Nian Zuo, Jing-Ping Zhao, and Yu-Feng Zang