Triticeae evolution

  • Open Access
    The draft genome of Tibetan hulless barley reveals adaptive patterns to the high stressful Tibetan Plateau
    Xingquan Zeng, Hai Long, Zhuo Wang, Shancen Zhao, Yawei Tang, Zhiyong Huang, Yulin Wang, Qijun Xu, Likai Mao, Guangbing Deng, Xiaoming Yao, Xiangfeng Li, Lijun Bai, Hongjun Yuan, Zhifen Pan, Renjian Liu, Xin Chen, QiMei WangMu, Ming Chen, Lili Yu, Junjun Liang, DaWa DunZhu, Yuan Zheng, Shuiyang Yu, ZhaXi LuoBu, Xuanmin Guang, Jiang Li, Cao Deng, Wushu Hu, Chunhai Chen, XiongNu TaBa, Liyun Gao, Xiaodan Lv, Yuval Ben Abu, Xiaodong Fang, Eviatar Nevo, Maoqun Yu, Jun Wang, and Nyima Tashi